تحقیق نتیجه پراش پرتو (XRD) X حاصل از آناليز تركيبات سيستم Mo – Si – Al مولیبدن سیلیسیوم آلومینیوم

پراش XRDمولیبدن سیلیسیوم آلومینیوم,پروژه پراش XRDمولیبدن سیلیسیوم آلومینیوم,تحقیق در مورد پراش XRDمولیبدن سیلیسیوم آلومینیوم,دانلود تحقیق پراش XRDمولیبدن سیلیسیوم آلومینیوم,دانلود رایگان تحقیق پراش XRDمولیبدن سیلیسیوم آلومینیوم,مقاله پراش XRDمول
تحقیق نتیجه پراش پرتو (XRD) X حاصل از آناليز تركيبات سيستم Mo – Si – Al مولیبدن سیلیسیوم آلومینیوم

رفتن به سایت اصلی

مشخصات فایل:تحقیق نتیجه پراش پرتو (XRD) X حاصل از آناليز تركيبات سيستم Mo – Si – Al  مولیبدن سیلیسیوم آلومینیومقالب بندی: فایل ورد (قابل ویرایش)تعداد صفحات: 46 بخشی از متن تحقیق:بررسي فازي تركيبات Mo + 2(1 – x) Si + 2xAlچكيده: در اين تحقیق روي داده هاي پراش پرتو (XRD) X حاصل از آناليز تركيبات سيستم Mo – Si – Al سنتز شدده به روشSHS بحث شده است. تا به حال فناوری SHS يا سنتز گرمايي براي تهيه انواع سراميكها، اينترمتاليكها و مواد كامپوزيتي استفاده شدده است. در اين كار پژوهشي واكنش گرمايي بين Si و Mo به عنوان اجزاي اصلي گرما و Al به عنوان افزودني، مورد بررسي قرار گرفته است. . مخلوط استوكيومتري پودرهاي مواد اوليه مطابق فرمول Mo+2 (1 – x) Si + 2xAl اگر0.5 ≤ x ≤0.2انتخاب شده است. در 0.2x = فاز اصلی Mo(Si, Al) با با ساختار ششگوشي رديابي شد، ولي با افزايش آلومينيم به مقادير 0.5 ≤ x ≤0.3 فاز اصلی به دفاز ناشناخته ای تغییر کرد . . با معرفي اين فاز به مرجع شناسايي فازهاي جديد (ICDD) این فاز با فرمول 4.81 Mo2.85Al1.91Si ودارای ساختار ششگوشي به عنوان يك فاز جديد مورد تأييد قرار گرفت..مقدمهموليبدن دي سيليسايد ((MoSi2 يكي از تركيبات اينترمتاليك با ويژگيهاي خاصي از قبيل؛ رسانندگي گرمايي و الكتريكي قابل مقايسه با فلزات، مقاومت به اكسايش در دماهاي بالا ، پايداري در محيطهاي خورندة شيميايي و نيز چگالي نسبتا پايين در مقايسه با فلزات، در دهه هاي اخير به عنوان نامزد مناسبي براي كاربردهاي دماي بالا در فناوري نوين مطرح شدده استولي علي رغم اين قابليتهاي بي نظير، به دليل ، تردي و شكننده بودن در دماي پايين، افت استحكام مكانيكي در دماي بالا ، و اكسايش تخريبي در دماهداي 455.-55oC كاربرد آن به صورت خالص در مواد سازه اي با محدوديت زيادي روبرو است. يكي از راهكارهاي پيشنهادي براي بهبود خواص MoSi2 اضافه كردن فلزي مثل Al به تركيب مواد اوليه است از ميان روشهاي گوناگون سدنتز تركيبدات MoSi روش SHS با برتريهايي چون؛ سادگي فرايند، كاهش مصرف انرژي و زمان، سرعت بالاي سنتز، خلوص بالا تر محصول نسبت به مواد اوليه، و ارزاني تجهيزات، براي فرايند سنتز ميتواند به عنوان گزينه مناسبي باشد. در اين بررسي واكنش گرمايي بين Si و Mo به عنوان اجزا ي اصلي گرمادهي و Al به عنوان افزودني مورد مطالعه قرار گرفته است.روش مطالعهمخلوط استوكيومتري پودرهاي مواد اوليه به صورت فرمول ؛ Mo + 2(1 – x)Si + 2xAl و 0.5 ≤ x ≤0.2 انتخاب شد.سپس پودر مخلوط به شكل نمونه هايي استوانه اي شكل با پرس تك محوري فشرده شده و براي سنتز به ر اكتدور گرما ارسالشد. و در نهايت نمونه هاي سنتز شده با استفاده از آناليز پدراش. X پرتو مورد بررسي فازي قرار گرفتندبحث و بررسيبررسي نمونه هاي سنتز شده با آناليز پدراش پرتو (XRD) X نشان داد که در 0.2 x = فاز اصلی 2 Mo(Si, Al ) دارای کارت0032 ICDD-JCPDS Card No.19- و ساختار ششگوشي رديابي ميشود. ولي با افزايش آلومينيم به مقادير≤ x ≤ 0.5 0.3 فاز اصلي به فاز ناشناخته اي تغيير مي كند .براي شناسايي محل دقيق قله ها از نرم افزار اندازه گيري و فرآوری APD-3.6g استفاده شد. شدت خطوط پدراشاندازه گيري ارتفاع قله بالا ي زمينه به دست آمدد ، و به صور ت درصدي از شديدترين خط بيان شده اسدت. الگوهاي پدراش. X پرتو با استفاده از نرم افزارهاي رايانه اي شناسايي شدندشکل 1 الگوی پرتو پراش X نمونه با ترکیب 0.2 – x) Si + 2xAl،MoSi و 0.2 x = را نشان می دهد. در اینجا فاز اصلیMo(Si, Al) و فازهای فرعی MoO3, Mo5Si3 ، MoSi2 ارزیابی شده است.شکل 2 الگوهای پرتو پراش X نمونه هایی با ترکیب Mo+2(1 – x)Si+2xAlو ≤ x ≤ 0.5 0.3 را در مقایسه با الگوی نمونه 0.2 x = نشان میدهد.وجه تمایز چشمگیر با بقیه نمونه ها ، دوقلویی شدن قله بیشینه ی( 100 (I/I0 = در نمونه های با مقدار ≤ x ≤ 0.5 Al 0.3 است.شکل 3 قله های بیشینه نمونه های با ترکیب 0.3 x = 0.2, x = را با بزرگنمایی بیشتر برای تشخیص بهتر نشان می دهد. در این نمونه ها (≤ x ≤ 0.5 0.3) فاز اصلی ، فاز جدید فرمول 4.81 Mo2.85Al1.91si ارزیابی شده است. که در گستره اعلام شده از درصد Al پایدار است.برای تعیین فاز جدید از مشابهت یکریختی داده ها پراش پرتو X نمونه های ≤ x ≤ 0.5 0.3 بافاز 4.15 Mo2.85Ga2Si دارای کارت ICDD- JCPDS Card No. 40-0888 و اصلاح فرمول با استفاده از آنالیز ICP-AES استفاده شد.پارامترهای یاخته یکه با حداقل مجذورات 29 بازتاب از جدول 1 و با استفاده از نرم افزار 91 Dicvolبدین صورت به دست آمدند:a = 4.6929(2) Å, c = 6.5515(4) Å در مقایسه، پارامترهای شبکه 0.2 x = یا فاز 2Mo(Si, Al) ICDD – JCPDS Card No. 19 – 0032 عبارتند از : .a = 4.645 Åو c = 6.547 Å . به طور کلی در اینجا اختلاف بین مشاهدات و محاسبات زوایای Ө2 کمتر از 0.032 درجه است . شکل 3 قله 100 نمونه های با ترکیب 0.3 x = 0.2, x = را با بزرگنمایی بیشتر و جدول 2 داده های پراش پرتو X برای تشخیص این دو قله را نشان می دهد.شكل 1 الگوي پراش پرتو X با ترکیب ، Mo + 2(1 – x)Si + 2xAl ، x = 0.2 (فاز اصلی2 Mo(Si, Al) )شکل 2 الگوی پراش پرتو X با ترکیب ، Mo + 2(1 – x)Si + 2xAl در 0.5 x = 0.2, x = در یک نمودار به همراه با معرفی فازهای اصلی و فرعی سنتز شدهشکل 3 الگوی پراش پرتو X (در گستره قله 100) از نمونه های با ترکیب Mo + 2(1 – x)Si + 2xAl الف- 0.3 x = 0.2, x = و ج- 0.2 x = 0.2, x = در یک نموداربرداشتدر اين كار پژوهشي، نمونه هايي در سيستم Si – Al – Mo به روش SHS سنتز شدند . بسته به افزایش جانشینی Al در Si در ترکیب Mo + 2(1 – x)Si + 2xAl فاز اصلی از2 Mo(Si, Al) در2 x = 0. به فاز جدید 4.81 Mo2.85Al1.91si در ≤ x ≤ 0.5 0.3 تغییر داده شده است . که با آنالیز XRD شناسایی و از طرف مرجع ICDD مورد تایید قرار گرفت استبررسی نانو ساختار های ترکیبات سه تایی Mo, Si, Cr حاصل از آلیاژهای مکانیکیمقدمه و مرور منابع مطالعاتيMoSi2از سال 1950 به بعد به عنوان ماده سازه اي به دليل مقاومت عالي آن د ر برابر اكسيداسيون پيشنهاد شد. با این حالكاربرد صنعتي اين ماده به دليل طبيعت شکننده آن در د ماي محيط، شيب خزش زياد در دماهاي بالاي ºC1200 وضعف اکسیداسیون در دماهای پایین( ºC 600-400 ) محدود بود. اما در دهه های 70 و 80 ، MoSi2 به عنوان یک ماده زمينه مهم براي توليد كامپوزي ت هاي سازه اي شناخته شد . در اينجا از فلزات ديرگداز و سراميك ها به عنوان تقويت كننده استفاده می شود.در سال های دهه 90 گزارش شد که با اضافه کردن ،Al و تهيه آلياژ پايه موليبدن دي سيليسايد با Al خواص مکانیکی و مقاومت در برابر اکسیداسیون آن بهبود می یابد. عنصر Cr در پی اضافه شدن MoSi2 جایگزین اتم های Mo شده و تشکیل محلول جدید MoSiCr در کنار طیفی از فازهای سیلیساید می دهد.هرچند تمامی خواص مکانیکی ناشی از اضافه کردن عناصر آلیاژی هنوز به طور کامل بررسی و درک نشده است و این به دلیل فقدان داده های تجربی است ، اما بعضی از تحقیقات اخیر شمای کلی را به دست می دهدیکی از بهترین روش ها برای تولید آلیاژهای پایه MoSi2 آلیاژ سازی مکانیکی است. بعد از آن که برای اولین بار این ترکیبات توسط Lecaer و همکارانش در ایتالیا با روش آلیاژسازی مکانیکی تولید شد. تحقیقات مختلفی در این زمینه سازماندهی شد سير تكاملي استفاده از فناوري هاي گوناگون براي تهيه کامپوزیت های زمینه MoSi2 و تلاش براي بهبود خواص آنها امروزه نيز ادامه دارد و انتظار مي رود در آينده تحقيقات فراواني را به خود اختصاص دهد … 

 

پراش XRDمولیبدن سیلیسیوم آلومینیوم تحقیق در مورد پراش XRDمولیبدن سیلیسیوم آلومینیوم دانلود تحقیق پراش XRDمولیبدن سیلیسیوم آلومینیوم دانلود رایگان تحقیق پراش XRDمولیبدن سیلیسیوم آلومینیوم پروژه پراش XRDمولیبدن سیلیسیوم آلومینیوم مقاله پراش XRDمول

 • تحقیق درياچه زیبای ولشت

  پایان نامه دریاچه ولشت,تحقیق دریاچه ولشت,دریاچه ولشت,دریاچه ولشت کلاردشت,دریاچه ولشت کلاردشت ماهیگیری,دریاچه ولشت مسیر,عمق دریاچه ولشت,مسر دسترسی دریاچه ولشت,مسیر دریاچه ولشت,مقاله دریاچه ولشت,ولشت,ولشت کلاردشت,ولشت مرزن آباد دانلود تحقیق درياچه زیبای ولشت دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع دریاچه زیبای ولشت،در قالب word…

 • تحقیق ارزيابي استراتژي عملكرد سازمان بيمه ايران با كارت امتيازي متوازن، مطالعه موردی شهرستان سبزوار

  پیشینه تحقیق كارت امتيازي متوازن,تحقیق سازمان بيمه ايران,عملكرد سازمان بيمه ايران,عملكرد سازمان بيمه سلامت ايران,كارت امتيازي متوازن,كارت امتيازي متوازن bsc,كارت امتيازي متوازن ppt,كارت امتيازي متوازن منابع انسانی,مقاله كارت امتيازي متوازن دانلود تحقیق ارزيابي استراتژي عملكرد سازمان بيمه ايران با كارت…

 • تحقیق دنیای ریاضی

  پروژه دنیای ریاضی,تحقیق دنیای ریاضی,تحقیق دنیای ریاضیات,دنیای ریاضی,دنیای ریاضی ایده آل,دنیای ریاضی پوررضی,دنیای ریاضی من,دنیای ریاضیات,دنیای ریاضیات ایده آل,دنیای ریاضیات پوررضی,دنیای ریاضیات من,مقاله دنیای ریاضی,مقاله دنیای ریاضیات دانلود تحقیق دنیای ریاضی دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد دنیای ریاضی،در قالب…

 • گزارش کارآموزی رشته حسابداری دانشگاه

  دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری,گزارش کارآموزی رشته حسابداری,گزارش کارآموزی رشته حسابداری دانشگاه,گزارش کارآموزی رشته حسابداری در دانشگاه,گزارش کارآموزی رشته حسابداری رایگان دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری دانشگاه دانلود فایل دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در دانشگاه ،در قالب word و در…

 • تحقیق وسواس چيست و چگونه آنرا درمان كنيم؟

  پایان نامه پیرامون وسواس,پروژه وسواس,تحقیق در مورد وسواس,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی وسواس,تحقیق وسواس,دانلود تحقیق وسواس,مقاله وسواس تحقیق وسواس چيست و چگونه آنرا درمان كنيم؟ رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:وسواس چيست و چگونه آنرا درمان كنيم؟وسواس يك ايده، فكر،…

 • گزارش کارآموزی فتوگرامتري براي تهيه نقشه

  دانلود کارآموزی فتوگرامتري براي تهيه نقشه,دانلود گزارش کار فتوگرامتري براي تهيه نقشه,دانلود گزارش کارآموزی فتوگرامتري براي تهيه نقشه,کارآموزی فتوگرامتري براي تهيه نقشه,کارورزی فتوگرامتري براي تهيه نقشه,گزارش کارآموزی فتوگرامتري براي تهيه نقشه گزارش کارآموزی فتوگرامتري براي تهيه نقشه رفتن به سایت…

 • نمونه سؤالات امتحان نهایی اجزای ماشین سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 93

  دانلود نمونه سؤالات اجزای ماشین,دانلود نمونه سؤالات امتحان اجزای ماشین,دانلود نمونه سؤالات امتحان نهایی اجزای ماشین سوم هنرستان,نمونه سؤالات اجزای ماشین,نمونه سؤالات امتحان اجزای ماشین,نمونه سؤالات امتحان نهایی اجزای ماشین دانلود نمونه سؤالات امتحان نهایی اجزای ماشین سوم هنرستان به…

 • تحقيق مباني فلسفي جاودانگي نزد كانت

  تحقيق,تحقيق مباني فلسفي جاودانگي نزد كانت,جاودانگي,دانلود تحقيق,فلسفه و منطق,كار تحقيقي,كانت,مبانب فلسفي دانلود تحقيق مباني فلسفي جاودانگي نزد كانت دانلود فایل چكيدهدر ميان فيلسوفان غربي، كساني كه به جاودانگي انسان معتقدند در حوزه عقل نظري به استدلال و اقامه براهين عقلي…

 • تحقیق بتن سبک، اسفنجی و الیافی

  بتن اسفنجی,بتن الیافی,بتن سبک,پایان نامه بتن اسفنجی,پایان نامه بتن الیافی,پایان نامه بتن سبک,پروژه بتن اسفنجی,پروژه بتن الیافی,پروژه بتن سبک,تحقیق بتن,تحقیق بتن اسفنجی,تحقیق بتن الیافی,تحقیق بتن سبک,مقا,مقاله بتن اسفنجی,مقاله بتن الیافی,مقاله بتن سبک دانلود تحقیق بتن سبک، اسفنجی و الیافی دانلود…

 • پاورپوینت روانشناسي استراتژيك

  پاورپوینت آماده روانشناسي استراتژيك,پاورپوینت روانشناسي استراتژيك,تحقیق روانشناسي استراتژيك,دانلو,دانلود پاورپوینت در مورد روانشناسي استراتژيك,دانلود پاورپوینت روانشناسي استراتژيك,دانلود رایگان پاورپوینت روانشناسي استراتژيك,روانشناسي استراتژيك پاورپوینت روانشناسي استراتژيك رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت روانشناسي استراتژيكقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 32 قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت:روانشناسي…